Kira Sorunları El Kitabı

Gerek yurtiçinde gerek yurtdışındayaşayan vatandaşlarımız ve gerekse yeniTürk cumhuriyetleri ve arzu eden gayrî müslimlerinsuallerine cevap verecek Türkçe, İngilizce,Fransızca, Almanca olarak bazı kitaplar hazırlanmalıve bu, ilgililere ulaştırılmalıdır. Almanya’da ilköğretim 9 yıldırve bu süre içinde haftada 5 saat din dersi vardırve bunun 1 saati uygulamalı olarak kilisede yapılmaktadır.Almanya’da, ortaöğretimde okulların yüzde90’ında din dersi mecburîdir, yüzde 10’undaserbesttir. Liseyi bitiren bir genç tahsil süresince1 962 saat din dersi görmektedir. Türkiye’de ise, imamhatip lisesinden mezun olan bir gencin aldığıdin dersi saattir. Almanya’da 34 adet yüksek din okuluvarken, Türkiye’de sadece 27 adet ilahiyat fakültesimevcuttur. Sayın Bakan, bu yetersizlikleri sizler debiliyorsunuz; ama, bunları aşmak ve Türkiye’nin,bu, en önemli altyapı çalışmasınıen kısa zamanda bitirmek zorundasınız. Döner sermaye gelirlerinden personele ödenmesinebaşlanan, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği hükümlernedeniyle durdurulan ödemeler, yasal düzenlemeyle yenidensağlanmalıdır. Arazide çalışan, ancak her akşamevine dönen ziraat teknisyenleri ve benzeri pek çokpersonele yıpranma tazminatı verildiği halde,haftanın dört gecesini evinden uzak, çalışmamahalli olan köylerde geçiren personelimize yıpranmatazminatı verilmemektedir; verilmelidir. Başkanlığa bağlı bazıkurumların merkez ve taşra teşkilatları,tazminat adı altında ücret aldıklarıhalde, bu kuruluşumuzun taşra teşkilatınaödenmemektedir; bu farklı uygulama da giderilmelidir. Bugünkü haliyle vakıflarındurumuna baktığımızda, içler acısıve üzüntü verici bir manzarayla karşıkarşıyayız. Atalarımızdan bugünekadar ulaşabilmiş binlerce tarihî eserin, bakımsızlıktan,kırılıp, dökülüp yok olduğunugörmekteyiz. Oysa, bilmeliyiz ki, yıkılan,yok olan sadece bir tarihî eser değildir; yıkılanve yok olan, tarihimizin kendisidir, kültürümüzdür.

TürkiyeHalkının ve Devletinin buna hakkı vardır;bu hakkı Türk Halkından esirgemeyiniz lütfen. Özlük hakları yeniden ele alınmalıdır.Teşkilat içinde aynı görevi yapmaktaolan ve yan yana oturan kadastro lisesi mezunlarıyla kursmezunları arasındaki özel hizmet tazminatlarındakifarklılık giderilmelidir. Vakıflarla ilgili bir başka sorun ise,vakıf malların yönetim ve işletim biçimidir.Vakıf malları, âdeta “vakıf mallarıdeniz yemeyen domuz” anlayışıyla çarçurolmakta, yağma edilmektedir. (CHP, RP ve DSP sıralarındanalkışlar) Vakıflara ait yüzlerce gayrimenkulyok pahasına kiradadır. Vakıf mallarınıngünümüz ekonomik koşullarına uygunolarak işletilerek, vakıfların zarara uğramasınıönlemek gerekir. Vakıflar Genel Müdürlüğününfaaliyetleri arasında yer alan yoksul ve kimsesiz çocuklarımızıneğitiminin sağlanması amacıyla ücretsizkalacak yer ve beslenme hizmetlerini yerine getiren vakıflaraait bazı yurtların amaç dışıkullanıldığı görülmektedir.Bu yurtların acil olarak gerçek amaçlarınadöndürülmesi gerekmektedir. (CHP ve RP sıralarındanalkışlar) Yeni açılacak yurtlar ise,ülkemizin içinde yaşadığısosyal, siyasal ve kültürel koşullar gözönüne alınarak yapılmalıdır.Devletin, tüm öğrenci yurtlarında olduğugibi, vakıf yurtlarının da denetiminin ciddîşekilde yapılması gerekmektedir\. Masaların kralı ol, poker ve blackjack turnuvalarında yeteneklerini sergile. paribahis\. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;vakıf anlayışının temelinde,insan sevgisi vardır, ülke sevgisi vardır,doğa sevgisi vardır.

Şimdi, biz, 54 üncü Cumhuriyet Hükümetiolarak odanın dışına çıktık,milletle bütünleştik ve inançla yolumuzadevam ediyoruz. Bu inanca karşı çıkarak,Yüce Meclisin değerli üyelerinden bu kürsüdekonuşanlara “havlamak” tabirini kullanma talihsizliğinigösteren çökmüş düşünceninmensuplarını, bu asil millet, pek yakındatarihin derinliklerine, hâlâ bu düşüncedenmedet bekleyenleri de ilk genel seçimlerde sandığa,bir daha çıkarmamak kaydıyla, şartıylagömecektir. (RP sıralarından alkışlar)Çünkü, bu millet, hangi kılıf içerisindeinancıyla, kültürüyle, tarihiyle savaşıldığınıartık, çok iyi anlamaya başlamıştır. Kuzey Atlantik Konseyi (KAK) ve Kuzey Atlantik İşbirliğiKonseyi (KAİK) sonbahar toplantılarına katılmaküzere, 10 Aralık 1996 tarihinde Belçika’yagiden Dışişleri Bakanı ve BaşbakanYardımcısı Prof. Dr. Tansu Çiller’indönüşüne kadar, DışişleriBakanlığı ve Başbakan YardımcılığınaMilli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam’ınvekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerineuygun görülmüş olduğunu bilgilerinizesunarım. İnternet sitemizi kullanırken birtakım kişisel verilerinizi, Veri Sorumlusu sıfatımız ile bizimle paylaşmanızı talep edebilmekteyiz.

Son yıllarda apartman ve sitelerde güvenlik kamerası kullanılması yaygın hale gelmiştir. Güvenlik kameraları; huzur ve sükunun sağlanması, suçların önlenebilmesi, işlenmiş suçların faillerinin saptanabilmesi gibi amaçlarla yerleştirilmekte olup, bununla birlikte kişilerde özel hayatlarının gizliliğinin ihlal edildiği yönünde kaygı uyandırabilmektedir. Uygulamada; kişiler hakkında uygulanan tutuklama tedbirine son verildikten sonra aynı tutuklama sebebi esas alınarak ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Tutuklama nedenleri” başlıklı 100. Maddesinde öngörülen şartlar sağlanmadan ikinci kez tutuklama tedbiri tatbik edildiği görülmektedir ki, “ikiz tutuklama” adı ile de bilinen bu uygulama “hukuk güvenliği” ilkesine aykırılığa ve hukuka duyulan güvenin toplumda zayıflamasına yol açmaktadır. Ceza Hukukunda “hata” kavramı, kastı kaldıran hata ile kusurluluğu etkileyen hata olmak üzere iki ana başlıkta değerlendirilmektedir. Maddesinde düzenlenirken, bu madde ile hatanın farklı hususlara ilişkin olabileceği öngörülmüştür. Kanun maddesinin fıkralarına göre genel bir şema oluşturmak bakımından doktrinde Özgenç’in ayırımından yararlanılabilir. Bu yazıda tartışma konumuz; tutuklu sanığın temyiz incelemesinin duruşmalı yapılması halinde SEGBİS, yani uzaktan eşzamanlı sesli ve görüntülü yöntemle duruşmaya katılıp katılamayacağı, 2.

  • Dünyanın sayılı incilerinden olan Haliç,İzmit ve İzmir Körfezlerimiz, maalesef, busağlıksız kentleşmeden ötürü,izlenemez, hatta ve hatta, nefes alınamaz konuma gelmişlerdir.
  • Nihayet, tahliye olduğu zaman nelere dikkat etmesi lazımgeldiğine dair bir üçüncü kitapçıktır.Bunların üçü de basılıp,dağıtılacaktır.

83) 5188 Sayılı Kanuna göre bir özel güvenlik görevlisi, işyerine giderken yol kenarındaki bir evden imdat istenmesi halinde ne yapması gerekir? A) Genel kolluğa haber verir ve genel kolluk gelene kadar bekler.b) Genel kolluğa haber verir ve olay yerinde güvenlik önlemleri alır.c) Genel kolluğa haber verir ve sorumlu bir vatandaş olarak yardım için evin içerisine girer.d) Genel kolluğa haber verir ve içeridekilerle iletişime geçer.e) Genel kolluğa haber verir ve işine yetişmek için yoluna devam eder. 31) Aşağıdakilerden hangisi devriye görevi ile bağdaşmayan bir tanımlamadır? A) Devriye, genel güvenliği sağlamanın önemli yöntemlerindendir.b) Devriye sadece suçlu sevki için görevlendirilen personeli ifade eder.c) Kamu düzenini sağlamayı ve suçu önlemeyi amaçlar.d) Devriye görevi değişik vasıtalar ve yöntemler kullanılarak icra edilir.e) Devriye görevlisi, güvenlik açısından aynı zamanda bir başvuru ve yönlendirme merciidir. 22) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılabilecek bir işlem değildir? 60) Özel Güvenlik hizmetleri uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Bu manada, sivilleşme açısından,vakıflar, fevkalade, önemli kuruluşlardır,bunları desteklemek lazım; bunlara bir ölçüdemaddî kaynak bulmak lazım gelir. Yeni bir manevî iklime girdiğimiz şugünlerde, Vakıflar Genel Müdürlüğübütçesi münasebetiyle, bu güzel vatanı,âdeta, Türkmen gelininin ziyneti gibi süsleyen,bize o muhteşem eserleri bırakan o aziz ve necipinsanları saygıyla anıyor, onlara CenabıHak’tan rahmet diliyorum. Kurum, teknolojik olarak, ne yazık ki, yenilenememiştir.İstasyonların yüzde 70’inde otomatikleşmeve bilgisayarlaşma hâlâ hizmete sokulamamıştır.Kurum, bu nedenle, sağlıklı bilgiyi -çalışanlarıntüm iyi niyetine rağmen- üretememektedir. Kurumiçerisinde yeteri kadar meteoroloji mühendisi istihdamedilmemektedir. Orman köylüsünün üretimbiçimlerini çeşitlendirmek zorundayız.Or-Köy kredilerini artırmalı ve her köydenbirkaç kişiye vuran hileli bir piyango olmaktan çıkarmalıyız.Köylümüzü modern hayvancılık,arıcılık işletmelerinin sahibi yapmalıyız.Orman işlerinde, öncelikle orman köylüsünüçalıştırmak ve taşeron usulüorman işi yaptırmaktan da süratle vazgeçmeliyiz. Değerli arkadaşlarım, Japonya, kadastroçalışmalarını 1850 yılındabitirdi. Ülkemizde, 149 yıllık bir kuruluşolan tapu daireleri, hâlâ bu çalışmalarıbitirememişse, bu, tapuya, mülkiyete, tapu dairelerineve ilgili kurumlara verdiğimiz ödeneğin ve öneminbir ölçüsüdür diye düşünüyorum;bunu, coğrafyamıza, atalarımıza saygısızlıktırdiye düşünüyorum. BAŞKAN – Sayın Şahin, bundan sonrakonuşacaksanız, arkadaşınızınsüresinden alacağım. Birkaç gün önce burada konuşanRefahlı bir arkadaşımız, Anayasa MahkemesiBaşkanını eleştirdi. Vakıflar Genel Müdürlüğübütçesinin ülkemize, halkımıza,vakıflara hayırlı olmasınıdiler; hepinize saygılar sunarken…

Maddesinde, görevine iade edilen kamu görevlilerinin atamaları düzenlenmiş; Kanunun 10/A maddesinde ise, Türk Silahlı Kuvvetleri ile genel kolluk kuvvetleri personeli ve Dışişleri Bakanlığı diplomatik kariyer memurlarına ilişkin kararların uygulanmasına dair özel düzenlemeye yer verilmiştir. Kanunun hiçbir yerinde, kovuşturma aşamasında ve bu aşamaya dahlinde tartışma bulunmayan olağan kanun yollarında geçen sürelerin tutukluluktan sayılmayacağına dair bir ibare yoktur. Bu nedenle; kovuşturma aşamasında tutukluluktan sayılmayan süreler, “Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması” başlıklı Anayasa m.13’e ve “Kişi hürriyeti ve güvenliği” başlıklı m.19’a açıkça aykırıdır. Gizli tanığın savunmanın yokluğunda uygun görülecek harici bir celsede dinlenmesi ile gizli tanığa sorulması istenen soruların önceden hazırlanıp Mahkemeye sunulması; İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi m.6/3-d ve Anayasa m.36/1’e aykırı olup, “silahların eşitliği” ilkesinin ve tanığı sorgulama hakkının ihlal edilmesi anlamına gelmektedir. Bu şekilde elde edilen gizli tanık beyanı; hukuka aykırı hale gelecek olup, Anayasa m.38/6, Ceza Muhakemesi Kanunu m.206/2-a ve m.217/2 gereğince hukuka aykırı elde edilen bu delilin dosyadan çıkarılması ve yargılamada esas alınmaması gerektiği tartışmasızdır. Ayrılma akçesinin ödenmesine ilişkin kanunda bir düzenleme bulunmamakla birlikte, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m.

Bu sitede yer alan içeriklerin her türlü hakkı Mıhcı Hukuk Bürosu’na aittir. İstanbul Mecidiyeköy ve Söğütözü Ankara’da kurulu Mıhcı Hukuk Bürosu, Avukat Mustafa Mıhcı tarafından kurulmuştur. Mıhcı Hukuk Bürosu alanında uzman kadrosu ile kişi ve şirketlere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Hukukun çeşitli alanlarında uzmanlaşmış avukat kadrosu olan ve Avukat Mustafa Mıhcı tarafından İstanbul’da kurulan Mıhcı Hukuk Bürosu, uzmanlık alanları ile ilgili konularda hukuki makaleler yazmakta ve bu konularda tüm Türkiye ve bir çok ülke dahil olmak üzere hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetleri vermektedir. İdari bir dava olan iptal davası ve itiraz yolu, görüldüğü üzere oldukça karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte tecrübeli bir avukattan yardım almak, sürecin doğru ve eksiksiz işlemesi, ayrıca hak kayıplarının yaşanmaması açısından faydalı olacaktır. Bu nedenle ilk olarak yapılması gereken şey avukata sormak olmalıdır. Esasen burada işyeri kapatma kararına itiraz, bir yol iken iptal davası ikinci yoldur. Kişi isterse önce işyeri kapatma kararına itiraz eder ve bunun sonucuna göre dava açar, isterse direkt olarak idari yargıda iptal davası açar. 6-10 Ekim 1996 tarihleri arasında Kuşadasıİlçesinde yapılan Dünya Enerji Kongresininsel felaketinden olumsuz yönde etkilenmemesi içinAydın Valiliği ve ilgili Kuruluşlar nezdindegerekli girişimlerde bulunulmuştur.

Denetime önem verilmelidir.Çevre kirlendikten sonra cezaî yaptırımlaradeğil, önleme politikalarına ağırlıkverilmelidir. Şunu da özellikle vurgulamak istiyorum.Çevreyi koruma ve çevre temizliği, karmaşıkve sistematik bir düzenleme gerektirir. Herkes evinin önünütemizlerse bu iş çözümlenir anlayışısığ bir bakış açısınınürünüdür; herkes evinin önünütemizlerse çöpler öbek öbek yığılırkalır. Diğer bir yaralı yanımız, ormanlarımızdır.Raporlardan edinilen bilgilere göre, ülkemizin ormanvarlığı, olması gerekenin çokaltındadır. Birkaç ay önce çıkanyangınlarla, durum, daha da vahim boyutlara ulaştı.Ülke ekonomisine ve çevre estetiğine olan katkılarınındışında, ormanlar, topraklarımızı,su ve rüzgâr erozyonuna karşı da korumakta,hava kirliliğini engellemektedir. Çağdaş uygarlığınözü ise insan onuruna yaraşan sosyal hukuk devletive çağdaş demokrasidir. Mahkemelerin görevi de hukuku yaşama geçirmektir.Adalet, yalnız devletin temeli değil, haklarınve özgürlüklerin de güvencesidir. Yargıtayın, bir içtihat mahkemesi halindeçalışmasını sağlamak zorunluluktur.Bu nedenle, Yedinci Beş Yıllık KalkınmaPlanının öngördüğü üstmahkemeler ve ihtisas mahkemeleri acilen kurulmalıdır.Üst mahkemelere bağlı çalışacakadlî kolluk oluşturulmalıdır. Adlîkolluk, suç delillerini toplamak, failleri yakalayarakadlî makamlara teslim etmek ve bunlarla ilgili her türlüsoruşturma işleminin yapılmasınısağlamakla görevlendirilmelidir.

Anayasa m.13’de de belirtilen temel hak ve hürriyetler arasında yer alan haberleşme hürriyetinin Anayasa m.22/2’de gösterilen sebeplere dayanmak suretiyle sınırlandırılması, ancak suçların önlenmesi ve işlendiği iddia olunan suç ve faillerinin ortaya … Suç isnadına muhatap olan şüpheli veya sanığın, kendisini avukatla temsil ettirip savunması, gerek Uluslararası Hukukta ve gerekse Türk Ceza Yargılaması Hukuku’nda tartışmasız kabul görmektedir. “Terörist” kavramının son zamanlarda sıklıkla kullanıldığı, bu konuda suçsuzluk/masumiyet karinesinin, “kanunilik” ilkesinin ve yargı kararlarının da dikkate alınmadığı görülmektedir. Terörist kimdir sorusunun cevabını Ceza Hukuku’nda aramak gerekir. Terörün, terörizmin ve teröristin hukuki tanımları hususunda; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na, 3713 sayılı Terörle Mücadale Kanunu’na ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a bakılmalıdır. Soykırım; bir planın icrası kapsamında, milli, etnik, ırki veya dini bir topluluğun tümden veya kısmen ortadan kaldırılması amacıyla, topluluk üyelerine karşı özellikle kasten öldürme suçlarının sistematik olarak işlenmesi suçuna denir.Tehcir/zorunlu göç, insanların göç ettirilmesi ve göç etmelerinin sağlanmasıdır.

Leave a Comment